کارمزد معاملات اوراق بهادار

 

کارمزد معاملات اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران

 

شرح
خرید
فروش
جمع
سقف کارمزد خرید
( میلیون ریال)
سقف کارمزد فروش
( میلیون ریال)
جمع سقف کارمزدها
(میلیون ریال)
کارمزد کارگزار 0.00304 شرح0.00304 0.00608 300 300 600
کارمزد بورس  (در معاملات خرد) 0.000256 0.000256 0.000512 300 300 600
کارمزد بورس  ( در معاملات عمده و بلوک) 0.000256 0.000256 0.000512 500 500 1000
کارمزد سپرده گذاری مرکزی 0.000096 0.000144 0.00024160 160 240 400
کارمزد مدیریت فناوری 0.00008 0.00012 0.0002 80 120 200
حق نظارت سازمان بورس 0.00024 0.00024 0.00048 100 100 200
مالیات 0 0.005 0.005 فاقد سقف فاقد سقف
جمع کل 0.003712 0.0088 0.012512