گزارش و تحلیل

عرضه محصولات صنعتی در بورس مورخ 31 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه محصولات صنعتی در بورس مورخ 31 شهریور

عرضه فولادی 000631 (1)

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 31 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 31 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.31

ادامه مطلب
عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 30 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 30 شهریور

آمار00.06.30

ادامه مطلب
شماره 704 بولتن هفتگی کالا 540 509 شرکت کارگزاری سی ولکس

شماره 704 بولتن هفتگی کالا

هفته نامه منتهی به 27 شهریور 1400 دانلود فایل PDF

ادامه مطلب
آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.29

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 30 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 30 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.30

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

هفته منتهی به 27 شهریور PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

هفته منتهی به 27 شهریور دانلود فابل PDF    

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی نقره 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی نقره

هفته منتهی به 27 شهریور PDF File Download 

ادامه مطلب
عرضه سیمان در بورس مورخ 28 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه سیمان در بورس مورخ 28 شهریور

عرضه سیمان 1400.06.28

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 28 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 28 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.28

ادامه مطلب
آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 27 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 27 شهریور

آمار معاملات سیمان 14000627

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس مورخ 27 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس مورخ 27 شهریور

00.06.27آمار فولادی

ادامه مطلب
آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.24

ادامه مطلب
عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 24 شهریور

عرضه فولادی 000624

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.24

ادامه مطلب
شماره 703 بولتن هفتگی کالا 540 509 شرکت کارگزاری سی ولکس

شماره 703 بولتن هفتگی کالا

هفته نامه 20 شهریور دانلود فایل PDF

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

هفته منتهی به 20 شهریور PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی مس 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی مس

هفته منتهی به 20 شهریور PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

  PDF File Download هفته منتهی به 20 شهریور      

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی نقره 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی نقره

هفته منتهی به 20 شهریور PDF File Download 

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 23 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 23 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.23

ادامه مطلب