آرشیو اطلاع رسانی عرضه ها

آرشیو اطلاع رسانی عرضه ها

عرضه محصولات فولادی مورخ 29 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه محصولات فولادی مورخ 29 دی

عرضه فولادی 001029

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین مورخ 29 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین مورخ 29 دی

عرضه فلزات رنگین 1400.10.29

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 28 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 28 دی

آمار 00.10.28

ادامه مطلب
آمار معاملات کاتد صادراتی مورخ 28 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات کاتد صادراتی مورخ 28 دی

آمار معاملات کاتد صادراتی 1400.10.28

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 27 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 27 دی

آمار 00.10.27

ادامه مطلب
آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 26 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 26 دی

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.10.26

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 21 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 21 دی

آمار 00.10.21

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در رینگ صادراتی مورخ 19 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در رینگ صادراتی مورخ 19 دی

عرضه فلزات رنگین 1400.10.19

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 18 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 18 دی

آمار 1400.10.18

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات گروه سیمان مورخ 12 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات گروه سیمان مورخ 12 دی

آمار معاملات سیمان 14001012

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در رینگ صادراتی مورخ 14 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در رینگ صادراتی مورخ 14 دی

عرضه فلزات رنگین در رینگ صادراتی 1400.10.14

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 12 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 12 دی

آمار 00.11.12

ادامه مطلب
عرضه سیمان در بورس کالا مورخ 12 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه سیمان در بورس کالا مورخ 12 دی

عرضه سیمان 1400.10.12

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 11 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 11 دی

آمار 00.10.11

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 12 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 12 دی

عرضه فلزات رنگین 1400.10.12

ادامه مطلب
عرضه سیمان در بورس کالا مورخ 11 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه سیمان در بورس کالا مورخ 11 دی

عرضه سیمان 1400.10.11 (1)

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 8 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 8 دی

آمار 00.10.08 (1)

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 8 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 8 دی

عرضه فلزات رنگین 1400.10.08

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 7 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 7 دی

آمار00.10.07

ادامه مطلب
آمار معاملات کاتد صادراتی مورخ 7 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات کاتد صادراتی مورخ 7 دی

آمار معاملات کاتد صادراتی 00.10.07

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 6 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 6 دی

آمار00.10.06

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 7 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 7 دی

عرضه فلزات رنگین در رینگ صادراتی 1400.10.07

ادامه مطلب
آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 5 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 5 دی

آمار معاملات فلزات رنگین 00.10.05 (1)

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 6 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 6 دی

عرضه فلزات رنگین 1400.10.06

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 5 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 5 دی

آمار 00.10.05 (1)

ادامه مطلب