آرشیو اطلاع رسانی عرضه ها

آرشیو اطلاع رسانی عرضه ها

عرضه محصولات صنعتی در بورس مورخ 31 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه محصولات صنعتی در بورس مورخ 31 شهریور

عرضه فولادی 000631 (1)

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 31 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 31 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.31

ادامه مطلب
عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 30 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 30 شهریور

آمار00.06.30

ادامه مطلب
آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.29

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 30 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 30 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.30

ادامه مطلب
عرضه سیمان در بورس مورخ 28 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه سیمان در بورس مورخ 28 شهریور

عرضه سیمان 1400.06.28

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 28 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 28 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.28

ادامه مطلب
آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 27 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 27 شهریور

آمار معاملات سیمان 14000627

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس مورخ 27 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس مورخ 27 شهریور

00.06.27آمار فولادی

ادامه مطلب
آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.24

ادامه مطلب
عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 24 شهریور

عرضه فولادی 000624

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.24

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 23 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 23 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.23

ادامه مطلب
آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 22 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 22 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.22

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 21 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 21 شهریور

آمار 00.06.21

ادامه مطلب
آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 21 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 21 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.21

ادامه مطلب
عرضه سیمان در بورس مورخ 21 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه سیمان در بورس مورخ 21 شهریور

عرضه سیمان 1400.06.21

ادامه مطلب
عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 21 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین در بورس کالا مورخ 21 شهریور

عرضه فلزات رنگین 1400.06.21

ادامه مطلب
آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 20 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 20 شهریور

آمار 00.06.20

ادامه مطلب
آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 16 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 16 شهریور

آمار 00.06.16

ادامه مطلب
آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 14 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 14 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.14

ادامه مطلب