نرخ کارمزد معاملات

کارمزد کالاهای گروه صنعتی-معدنی و پتروشیمی ( مبالغ به ریال)

 

کارمزد معاملات کالاهای مشمول تنظیم بازار در بازار فیزیکی بورس کالای ایران

 

 

عنوان

 

خریدار

 

 

فروشنده

 

خریدار و فروشنده

ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ
کارمزد سازمان بورس 0،0002 90،000،000 0،0003 90،000،000 0،0005 180،000،000
کارمزد شرکت بورس کالا 0.000475 90،000،000 0.000475 90،000،000 0،00095 180،000،000
کارمزد کارگزار 0.00117 270،000،000 0.00117 270،000،000 0،00234 540،000،000
جمع 0،001845 450،000،000 0،001945 450،000،000 0،00379 900،000،000

 

کارمزد معاملات سایر محصولات

 

 

عنوان

 

خریدار

 

 

فروشنده

 

خریدار و فروشنده

ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ
کارمزد سازمان بورس 0،00032 80،000،000 0،00048 120،000،000 0،0008 200،000،000
کارمزد شرکت بورس کالا 0.0005 100،000،000 0.0005 100،000،000 0،001 200،000،000
کارمزد کارگزار 0.0018 300،000،000 0.0018 300،000،000 0،0036 600،000،000
جمع 0،00262 480،000،000 0،00278 520،000،000 0،0054 1،000،000،000

 

کارمزد کالاهای گروه کشاورزی(مبالغ به ریال)

 

 

عنوان

 

خریدار

 

 

فروشنده

 

خریدار و فروشنده

ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ
کارمزد سازمان بورس 0.00032 80،000،000 0.00048 120،000،000 0،0008 200،000،000
کارمزد شرکت بورس کالا 0.0005 100،000،000 0.0005 100،000،000 0،001 200،000،000
کارمزد کارگزار 0.00225 300،000،000 0.00225 300،000،000 0،0045 600،000،000
جمع 0،00307 480،000،000 0،00323 520،000،000 0،0063 1،000،000،000