اطلاع رسانی برخی عرضه های پتروشیمی- بورس کالا

آمار معاملات پتروشیمی مورخ 9 مرداد

آمار معاملات پتروشیمی مورخ 9 مرداد 2560 1707 شرکت کارگزاری سی ولکس