اطلاع‌رسانی برخی عرضه‌های فولاد و فلزات رنگین – بورس کالا

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 30 شهریور

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 30 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.06.30

ادامه مطلب

عرضه سیمان در بورس مورخ 28 شهریور

عرضه سیمان در بورس مورخ 28 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه سیمان 1400.06.28

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 28 شهریور

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 28 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.06.28

ادامه مطلب

آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 27 شهریور

آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 27 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات سیمان 14000627

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس مورخ 27 شهریور

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس مورخ 27 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

00.06.27آمار فولادی

ادامه مطلب

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.24

ادامه مطلب

عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 24 شهریور

عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فولادی 000624

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.06.24

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 23 شهریور

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 23 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.06.23

ادامه مطلب

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 22 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 22 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.22

ادامه مطلب