اطلاع رسانی برخی عرضه ها – بورس کالا

عرضه محصولات صنعتی در بورس مورخ 31 شهریور

عرضه محصولات صنعتی در بورس مورخ 31 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فولادی 000631 (1)

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 31 شهریور

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 31 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.06.31

ادامه مطلب

عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 30 شهریور

عرضه محصولات فولادی در بورس مورخ 30 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار00.06.30

ادامه مطلب

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین در بورس مورخ 24 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.29

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 30 شهریور

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 30 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.06.30

ادامه مطلب

عرضه سیمان در بورس مورخ 28 شهریور

عرضه سیمان در بورس مورخ 28 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه سیمان 1400.06.28

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 28 شهریور

عرضه فلزات رنگین در بورس مورخ 28 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.06.28

ادامه مطلب

آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 27 شهریور

آمار معاملات سیمان در بورس مورخ 27 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات سیمان 14000627

ادامه مطلب