اطلاع رسانی برخی عرضه ها – بورس کالا

عرضه محصولات فولادی مورخ 29 دی

عرضه محصولات فولادی مورخ 29 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فولادی 001029

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین مورخ 29 دی

عرضه فلزات رنگین مورخ 29 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.10.29

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 28 دی

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 28 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 00.10.28

ادامه مطلب

آمار معاملات کاتد صادراتی مورخ 28 دی

آمار معاملات کاتد صادراتی مورخ 28 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات کاتد صادراتی 1400.10.28

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 27 دی

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 27 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 00.10.27

ادامه مطلب

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 26 دی

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 26 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.10.26

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 21 دی

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 21 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 00.10.21

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین در رینگ صادراتی مورخ 19 دی

عرضه فلزات رنگین در رینگ صادراتی مورخ 19 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.10.19

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 18 دی

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 18 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 1400.10.18

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات گروه سیمان مورخ 12 دی

آمار معاملات محصولات گروه سیمان مورخ 12 دی 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات سیمان 14001012

ادامه مطلب