دسته بندی نشده

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 13 آذر

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 13 آذر 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار00.09.13

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 10 آذر

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 10 آذر 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 00.09.10

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 14 شهریور

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 14 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 00.06.14

ادامه مطلب

عرضه ضایعات مورخ 10 شهریورماه

عرضه ضایعات مورخ 10 شهریورماه 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فولادی 000610

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 8 شهریور

آمار معاملات محصولات صنعتی در بورس مورخ 8 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 00.06.08

ادامه مطلب

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 8 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 8 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.06.08

ادامه مطلب

عرضه محصولات صنعتی مورخ 7 شهریورماه

عرضه محصولات صنعتی مورخ 7 شهریورماه 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 1400.06.07

ادامه مطلب

عرضه محصولات صنعتی مورخ 2 شهریورماه

عرضه محصولات صنعتی مورخ 2 شهریورماه 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فولادی 000602

ادامه مطلب

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 1 شهریور

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 1 شهریور 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین 00.06.01

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 1 شهریور

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 1 شهریور 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار00.06.01

ادامه مطلب