َشماره حسابها

شماره حسابهای واحد اوراق بهادار

نام بانك و شعبه واحد شماره حساب شماره شبا
بانك ملت شعبه بورس كالاي ايران اوراق بهادار 4824104131 IR200120000000004824104131
بانك ملي جاري شعبه اوراق بهادار اوراق بهادار 0109494824009 IR510170000000109494824009
بانك صادرات شعبه بورس کالای ایران اوراق بهادار 0103469608003 IR110190000000103469608003
بانك تجارت بورس كالا اوراق بهادار 104318355 IR430180000000000104318355
بانک تجارت دانشگاه تهران اوراق بهادار 304560401 IR700180000000000304560401
بانك سامان شعبه سي تير اوراق بهادار 849-40-7509-1 IR950560084904000007509001
بانك کارآفرین شعبه بلوار ناهید اوراق بهادار 101099815604 IR030530000000101099815604
بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ اوراق بهادار 106-2-80842-1 IR040550010600200080842001
:

شماره حسابهای واحد کالا

نام بانك و شعبه واحد شماره حساب شماره شبا
بانك ملت شعبه بورس كالاي ايران کالا_عمومی 836868970 IR530120000000000836868970
بانك ملت شعبه بورس كالاي ايران شعبه كيش کالا-نفت 1800648892 IR450120000000001800648892
بانك تجارت شعبه بورس كالا كالا _پیش دریافت 104317987 IR850180000000000104317987
بانك كشاورزي شعبه بورس کالا كالا -پیش دریافت 502253677 IR880160000000000502253677
بانك صادرات شعبه بورس کالای ایران کالا-پیش دریافت 0111262411008 IR740190000000111262411008
بانک سپه شعبه سروستان کالا-پیش دریافت 2020800105812 IR210150000002020800105812
بانك ملت شعبه بورس کالای ایران كالا -پیش دریافت 2353616 IR480120000000000002353616
:

شماره حسابهای واحد انرژی

نام بانك و شعبه واحد شماره حساب شماره شبا
بانك ملت شعبه بورس كالاي ايران انرژي 230977776 IR690120000000000230977776
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار انرژی 0107505654002 IR310170000000107505654002
بانك ملت شعبه بورس كالاي ايران انرژی برق 1824126356 IR250120000000001824126356
: