گزارش تحلیلی طلا 12 مهرماه 1399

گزارش تحلیلی طلا 12 مهرماه 1399

گزارش تحلیلی طلا 12 مهرماه 1399 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس