چشم انداز کوتاه مدت تقاضای جهانی فولاد

چشم انداز کوتاه مدت تقاضای جهانی فولاد

چشم انداز کوتاه مدت تقاضای جهانی فولاد 284 177 شرکت کارگزاری سی ولکس

 

انجمن جهانی فولاد (worldsteel) در گزارش دوره ای خود تحت عنوان Short Range Outlook(SRO) ، پیش بینی نموده است که تقاضای فولاد در جهان در سال 2021 با 8/5 درصد رشد نسبت به سال 2020 به حدود 1،874 میلیون تن خواهد رسید. در حالیکه تقاضای جهانی فولاد در سال 2020 نسبت سال 2019 دارای کاهش 2/0 درصدی بوده است.

همچنین، طبق این گزارش، تقاضای جهانی فولاد در سال 2022 با 7/2 درصد افزایش به رقم 6/1،924 میلیون تن خواهد رسید.

در گزارش مزبور اشاره شده است که علیرغم تاثیرات مصیبت بار شیوع ویروس کرونا بر زندگی و معیشت مردم در سطح جهانی در سال 2020، صنعت جهانی فولاد با خوش شانسی تنها شاهد افت جزئی تقاضا در سال یادشده بوده است که این امر عمدتا” در سایه برگشت سریع و غیرمنتظره اقتصاد چین بوده است.

در این گزارش اعلام شده است که برای اغلب اقتصادهای پیشرفته، برگشت به شرایط قبل از شیوع کرونا از لحاظ سطح تقاضای فولاد، ممکن است چند سال طول بکشد، ولی این امیدواری در حال تقویت است که شرایط رو به بهبودی است. هر چند عدم اطمینان قابل توجهی برای باقیمانده سال 2021 وجود دارد.

جهش ویروس و پیشرفت واکسن ها ، کاهش یا متوقف نمودن سیاست های مالی و پولی حمایتی، مسائل ژئوپلیتیک و تنش های تجاری همه می توانند بر بهبود مورد انتظار در این پیش بینی تأثیر بگذارند.

در این گزارش اشاره گردیده است که در آینده، تحولات ساختاری در جهان پس از همه گیری کرونا، موجب ایجاد تغییراتی در شکل تقاضای فولاد خواهد شد و صنعت فولاد شاهد فرصت های جدیدی از پیشرفت های سریع از طریق دیجیتالی سازی و اتوماسیون، ابتکارات زیرساختی، ساماندهی مجدد مراکز شهری و تحول انرژی خواهد بود و همزمان باید به نیاز به تولید فولاد کم کربن پاسخگو باشد.

در جدول زیر پیش بینی تغییرات میزان تقاضای فولاد به تفکیک مناطق مختلف دنیا ذکر شده است.

در جدول زیر هم ده کشور بزرگ مصرف کننده فولاد (محصولات نهایی) در جهان در سال 2020 و پیش بینی تقاضای آنها در سال 2021 و 2022 درج گردیده است.