راهنمای درج و پذیرش کالا

مدارک پذیرش کالا در بازار فیزیکی

فرم درخواست پذیرش کالا در بازار فیزیکی بورس کالای ایران به همراه مدارک اعلام شده می‌بایست به بورس ارائه شود.

شرایط پذیرش کالا در بازار فیزیکی

درخواست‌ پذیرش کالا، به همراه مدارک و مستندات موضوع مادۀ 8 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا…

محصولات قابل معامله در بورس کالا

محصولات صنعتی و معدنی-
فرآورده های نفت و پتروشیمی- محصولات کشاورزی-
بازار مشتقه-
بازار فرعی

مدارک پذیرش کالا در بازار فرعی

درخواست پذیرش کالا جهت عرضه در بازار فرعی به همراه مدارک باید توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز….

شرایط پذیرش کالا در بازار فرعی

جهت پذیرش هر کالا در بازار فرعی بورس کالا، می‌بایست حداقل شرایط اعلام شده احراز گردد.

کارمزدهای حق پذیرش و درج کالا

کارمزد پذیرش کالا کارمزدی است که به همراه درخواست پذیرش کالا و تکمیل مدارک اولیه از متقاضی دریافت می‌شود.