راهنمای درج و پذیرش کالا در بورس کالای ایران

 

 

شرایط پذیرش کالا در بازار فیزیکی

 

مدارک پذیرش کالا در بازار فیزیکی