بررسی آخرین وضعیت بازار جهانی زغالسنگ کک شو

بررسی آخرین وضعیت بازار جهانی زغالسنگ کک شو

بررسی آخرین وضعیت بازار جهانی زغالسنگ کک شو 640 360 شرکت کارگزاری سی ولکس

 

بررسی وضعیت جاری حاکم بر بازار جهانی زغالسنگ کک شو نشان می دهد که در هفته مورد بررسی، قیمت زغالسنگ کک شو صادراتی استرالیا دارای نوسان ملایمی بوده است و شرایط کند حاکم بر بازار زغالسنگ، به دلیل تداوم ضعف تقاضای خرید از سوی کشورهای واردکنندگان عمده، ادامه دارد.

آخرین شاخص قیمت زغالسنگ کک شو(HCC) در پایان هفته جاری (9/4/2021) بر مبنای سی اف آر بندر Jingtang معادل 73/198 دلار/تن گزارش شده  است که در مقایسه با قیمت وارداتی پایان هفته قبل(64/199 دلار/تن)، کاهش داشته است.

آخرین شاخص قیمت زغالسنگ کک شو(باكيفيت) صادراتی استرالیا (PHCC) در پایان هفته جاری (9/4/2021)  بر مبنای فوب معادل 71/114دلار/تن گزارش شده  است که در مقایسه با قیمت صادراتی پایان هفته قبل( 68/114 دلار/تن)، رشد چزئی داشته است.

آخرین شاخص قیمت زغالسنگ کک شو صادراتی استرالیا (HCC) در پایان هفته جاری (9/4/2021) بر مبنای فوب DBCT معادل 12/108 دلار/تن گزارش شده  است که در مقایسه با  قیمت صادراتی پایان هفته قبل( 37/108 دلار/تن)، کاهش جزئی داشته است.

همچنین، آخرین قیمت کک باCSR ، 65 درصد در هفته مزبور (6/4/2021) معادل 380-370 دلار/تن، فوب چین اعلام شده است که نسبت به قیمت های هفته ماقبل (390-370 دلار/تن، فوب چین)، قیمت های معاملاتی کک افت داشته است.

در بازار داخلی چین هم آخرین قیمت زغال کک شو تولید داخل معادل 1715-1345 یوآن/تن گزارش شده است که نسبت به هفته گذشته (1690-1315 یوآن/تن)، در اغلب مناطق این کشور افزایش داشته است.