بررسی آخرین وضعیت بازار جهانی زغالسنگ کک شو

بررسی آخرین وضعیت بازار جهانی زغالسنگ کک شو

بررسی آخرین وضعیت بازار جهانی زغالسنگ کک شو 275 183 شرکت کارگزاری سی ولکس

بررسی وضعیت جاری حاکم بر بازار جهانی زغالسنگ کک شو نشان می دهد که در هفته مورد بررسی، قیمت زغالسنگ کک شو صادراتی استرالیا، براي چندمين هفته متوالي به روند صعودی خود ادامه داد و همچنین قیمت ها بر مبنای شرايط تحويل سی اف آر چین هم دارای افزایش بوده است. گزارشات نشان می دهد که در حال حاضر، تداوم تقاضای قوی خرید زغالسنگ توسط چینی ها و کاهش میزان تولید و عرضه معادن زغالسنگ داخلی این کشور و نيز محدوديت دسترسي و تامين از منابع صادراتي از علل اصلی موثر بر رشد قیمت زغالسنگ بوده است.

آخرین شاخص قیمت زغالسنگ کک شو(HCC) در پایان هفته جاری (6/8/2021) بر مبنای سی اف آر بندر Jingtang معادل 61/283 دلار/تن گزارش شده  است که در مقایسه با قیمت وارداتی پایان هفته قبل(21/277 دلار/تن)، افزایش بالايي داشته است.

آخرین شاخص قیمت زغالسنگ کک شو(باكيفيت) صادراتی استرالیا (PHCC) در پایان هفته جاری (6/8/2021)  بر مبنای فوب معادل 15/221 دلار/تن گزارش شده  است که در مقایسه با قیمت صادراتی پایان هفته قبل( 44/216 دلار/تن)،  رشد داشته است.

آخرین شاخص قیمت زغالسنگ کک شو صادراتی استرالیا (HCC) در پایان هفته جاری (6/8/2021) بر مبنای فوب DBCT معادل 41/189 دلار/تن گزارش شده  است که در مقایسه با  قیمت صادراتی پایان هفته قبل( 66/183 دلار/تن)، افزایش قابل توجهي داشته است.

همچنین، آخرین قیمت کک باCSR ، 65 درصد در هفته مزبور (27/7/2021) معادل 500-480 دلار/تن، فوب چین اعلام شده است که نسبت به قیمت های هفته ماقبل (490-480 دلار/تن، فوب چین)، قیمت های معاملاتی کک رشد داشته است.

در بازار داخلی چین هم آخرین قیمت زغال کک شو تولید داخل معادل 2660-2200 یوآن/تن گزارش شده است که نسبت به هفته گذشته (2380-1930 یوآن/تن)، قیمت ها دارای افزایش بالايي بوده است.