آمار معاملات شمش طلا مورخ 13 شهریور

آمار معاملات شمش طلا مورخ 13 شهریور 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس