آرشیو تحلیل‌های هفتگی

آرشیو تحلیل‌های هفتگی

گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

هفته منتهی به 26 تیرماه 1400 PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی مس 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی مس

هفته منتهی به 26 تیر 1400 PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

هفته منتهی به 26 تیر 1400 PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

هفته منتهی به 12 تیرماه PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی مس 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی مس

هفته منتهی به 12 تیرماه PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

هفته منتهی به 12 تیرماه PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

هفته منتهی به 22 خرداد  PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

هفته منتهی به 22 خرداد  PDF File Download 

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

هفته منتهی به 11 اردیبهشت 1400 Download PDF File

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

هفته منتهی به 4 اردیبهشت 1400 Download PDF File

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی مس 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی مس

منتهی به 4 اردیبهشت 1400 Download PDF File

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

گزارش تحلیلی آلومینیوم 24 آبان ماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی مس 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی مس

گزارش تحلیلی مس 24 آبان ماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

گزارش تحلیلی طلا 24 آبان ماه 1399 ، تحلیل بنیادی و تکنیکال

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

گزارش تحلیلی آلومینیوم 17 آبان ماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی مس 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی مس

گزارش تحلیلی مس 17 آبان ماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

گزارش تحلیلی طلا 17 آبان ماه 1399 ، تحلیل بنیادی و تکنیکال

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

گزارش تحلیلی آلومینیوم 10 آبان ماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی مس 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی مس

گزارش تحلیلی مس 10 آبان ماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

گزارش تحلیلی طلا 10 آبان ماه 1399 ، تحلیل بنیادی و تکنیکال

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

گزارش تحلیلی آلومینیوم 3 آبان ماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی مس 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی مس

گزارش تحلیلی مس 3 آبان ماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی طلا 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی طلا

گزارش تحلیلی طلا 3 آبان ماه 1399 ، تحلیل بنیادی و تکنیکال

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی آلومینیوم 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی آلومینیوم

گزارش تحلیلی آلومینیوم 27 مهرماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب
گزارش تحلیلی مس 791 1024 شرکت کارگزاری سی ولکس

گزارش تحلیلی مس

گزارش تحلیلی مس 27 مهرماه 1399 ، تحلیل تکنیکال و بنیادی

ادامه مطلب