آخرين وضعيت توليد جهاني فولاد خام

آخرين وضعيت توليد جهاني فولاد خام

آخرين وضعيت توليد جهاني فولاد خام 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

به موجب جديدترين گزارش ماهيانه انجمن جهاني فولاد (wsa)، مقدار توليد فولاد خام در 64 كشور، كه آمار توليد خود را به انجمن مزبورگزارش مي نمايند، در نهمین ماه از سال 2021 به رقم 4/144 ميليون تن رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال 2020 حدود 9/8 درصد افت داشته است.

طبق اين گزارش، توليد فولاد خام جهان در ماه سپتامبر سال 2021 نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در بیشتر مناطق دنيا (اروپا، ، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا و …) رشد داشته است و در تعدادی نقاط جهان (چین، کشورهای CIS و خاورمیانه) دارای کاهش بوده است.

در جدول زير توليد فولاد خام در ماه سپتامبر سال 2021 به تفكيك مناطق مختلف دنيا * درج گرديده است.

شرح توليد ماه سپتامبر سال 2021

(میلیون تن)

درصد تغييرات نسبت به ماه سپتامبر سال 2020
اتحاديه اروپا(27 كشور) 7/12 6/15+
ساير كشورهاي اروپايي 2/4 3/4+
كشورهاي CIS 2/8 1-
آمريكاي شمالي 8/9 2/19+
آمريكاي جنوبي 9/3 17+
آفريقا 4/1 51+
خاورميانه 2/2 7/35-
آسيا و اقیانوسیه 9/101 6/14-
مجموع 4/144 9/8-
چين 8/73 2/21-
ايران(تقریبی) 3/1

توليد فولاد خام چين در ماه سپتامبر سال 2021 معادل 8/73 ميليون تن اعلام شده  است كه نسبت به ماه  مشابه سال قبل حدود 2/21 درصد کاهش داشته است. در ماه  مزبور،كشور چين به تنهائي حدود 51 درصد از كل توليد در جهان را به خود  اختصاص داده است.

در گزارش wsa، مقدار توليد تقریبی فولاد خام ايران در ماه سپتامبر سال 2021 بالغ بر 3/1 ميليون تن  اعلام  شده  است كه در مقايسه با ماه مشابه سال  2020 حدود 4/51  درصد کاهش نشان مي دهد.

مجموع تولید فولاد خام دنیا طی دوره نه ماهه ژانویه –  سپتامبر سال 2021،  بالغ بر 2/1461 میلیون تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (2020) حدود 8/7 درصد رشد نشان می دهد.

در دوره ژانویه – سپتامبر سال 2021، ایران با مجموع تولید تقریبی معادل 3/19 میلیون تن فولاد خام، در رده دهم جهانی قرار دارد.