تیم مدیریت

تیم مدیریت

شرکت
سمت
شركت توسعه و تجارت بين المللی صبا
رئیس هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی عام)
نایب رئیس هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن و فلزات (سهامی عام)
عضو هیأت مدیره و مديرعامل
شرکت تامین مواد اولیه صبا نور (سهامی عام)
عضو هیأت مدیره
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
عضو هیأت مدیره
نام دفتر
نام مدیر
سمت
ایمیل
مرکزی
محمود رضا الهی فرد
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
elahifard@seaolex.com
مرکزی
مهرداد ابراهیمی
مدیر مالی
ahmadpour@seavolex.com
مرکزی
وحید فتحی
مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی
fathi@seavolex.com
واحد بورس کالا
منصور فرج الهی
مدیر واحد کالا
farajollahi@seavolex.com
واحد اوراق بهادار
داور رشنو
مدیر واحد انرژی
rashno@seavolex.com
مرکزی
سمانه ملک
مدیر واحد انرژی
malek@seavolex.com
مرکزی
ثریا یاری
مدیر سرمایه‌گذاری
yari@seavolex.com
مرکزی
حمید مهرورز
مدیر سیستم ها و اطلاع رسانی
mehrvarz@seavolex.com
شعبه تبریز
ابوالفضل پاکی ساران
 مسئول دفتر تبریز
paki@seavolex.com
شعبه کیش
فاطمه شیدفر
مسئول دفتر کیش
shidfar@seavolex.com
شعبه اهواز
پوران الهی فرد
مسئول دفتر اهواز
p.elahifard@seavolex.com

تماس با ما