شماره حسا ب ها

شماره حساب ها

ردیف
بانک - شعبه
کد شعبه
شماره حساب
1
بانک ملی - شعبه بورس اوراق بهادار
695
0109494824009
2
بانک تجارت - شعبه بورس کالا
1043
104318355
3
بانک صادرات - شعبه بورس کالا
383
0103469608003
4
بانک سامان - شعبه سی تیر
849
849-40-7509-1
5
بانک ملت - شعبه بورس کالا
62117
48241041/31

تماس با ما