کارمزد معاملات اوراق بهادار

 

کارمزد معاملات اوراق بهادار

 

شرح
خرید
فروش
جمع
سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)
سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)
جمع سقف کارمزدها ( میلیون ریال)
کارمزد کارگزار
0.0038
0.0038
0.0076
300
300
600
کارمزد بورس (در معاملات خرد)
0.00032
0.00032
0.00064
300
300
600
کارمزد بورس (در معاملات عمده و بلوک)
0.00032
0.00032
0.00064
500
500
1000
کارمزد سپرده گذاری مرکزی
0.00012
0.00018
0.0003
160
240
400
کارمزد مدیریت فناوری
0.0001
0.00015
0.00025
80
120
200
حق نظارت سازمان بورس
0.0003
0.0003
0.0006
100
100
200
مالیات
0
0.001
0.001
فاقد سقف
فاقد سقف
-
جمع کل
0.00464
0.00575
0.01039
دریافت فایل نرخ کارمزدها و خدمات بازار سرمایه

تماس با ما